20130503- – portfolio

A man smiles while posing for his portrait